Zoek op categorie:

Algemene voorwaarden

Op deze verkoopsite worden objecten aangeboden welke zijn aangeboden door sponsoren van deze actie voor het Udens College. Deveilingmeesters draagt zorg voor de hosting en beheer van deze veilingsite.

Aanvullende voorwaarden Udens College.:

Voor het tot stand brengen van de prijs middels het veilingsysteem wordt gebruik gemaakt van de algemene veilingvoorwaarden van Deveilingmeesters. Deze algemene voorwaarden kunt hieronder lezen.

Gebruiksvoorwaarden Deveilingmeesters.nl

Deveilingmeesters.nl levert een platform waarmee producten en / of arrangementen door middel van vrijwillige online-veilingen worden aangeboden en gekocht. Op het gebruik van dit platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u in te schrijven als bieder gaat u daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u kunt verwachten en waar u zich aan dient te houden. Lees ook de privacyverklaring zorgvuldig door als u wilt weten op welke manier Deveilingmeesters.nl zorg draagt voor uw persoonlijke gegevens.

Om volledig gebruik te kunnen maken van het platform dient u zich eerst te registreren. Direct na registratie ontvangt u via e-mail persoonlijk account.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Deveilingmeesters.nl, gevestigd Liessentstraat 9a te Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17249790 en in het bezit van btw-nummer 150613660B01

1.2. Platform: de diensten van Deveilingmeesters.nl, bestaande uit het in stand houden van de website en het tot stand brengen en uitvoeren van de veilingen op de website waarmee waardebonnen voor de levering van producten en diensten door middel van online-veilingen worden aangeboden en verkocht.

1.4. Waardebon: Het bewijs-/betaalmiddel waarmee een bieder kan aantonen dat hij een veiling heeft gewonnen en als zodanig aanspraak kan maken op hetgeen de aanbieder in de veiling heeft aangeboden. De waardebon bevat een ID-nummer en een Security Code.

1.5. Bezoeker: eenieder die op enig moment de website bezoekt of heeft bezocht.

1.6. Lid: eenieder die zich met behulp van het elektronische registratieproces op de website als bieder of aanbieder heeft ingeschreven.

1.7. Bieder: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de website als bieder heeft ingeschreven.

1.8. Aanbieder: eenieder die zich in het elektronische registratieproces op de website als leverancier van producten en/of diensten heeft ingeschreven. Met deze inschrijving verkrijgt de aanbieder ook het recht om onder voorwaarden producten, diensten, etc. op de website aan te bieden.

Bepalingen voor bieders

Artikel 2. Registratie

2.1. Ieder lid is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan.

2.2. Het lid vrijwaart Deveilingmeesters.nl voor iedere aanspraak van derden, en met name die van bieders dan wel aanbieders, welke verband houden met invoerfouten die aan het lid kunnen worden toegerekend.

2.3. Deveilingmeesters.nl verstrekt de registratiegegevens alleen aan het lid zelf, in beginsel per e-mail.

2.4. Het lid weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn registratiegegevens voor zijn eigen rekening en risico is.

2.5. Deveilingmeesters.nl gaat er van uit dat wanneer er op de website wordt ingelogd dit gebeurt door het lid aan wie het desbetreffende inlogaccount is afgegeven.

2.6. Mocht Deveilingmeesters.nl om wat voor reden dan ook schade lijden als gevolg van het feit een lid zijn inloggegevens heeft verstrekt aan derden dan is dat lid daarvoor ten volle aansprakelijk.

2.7. Het lid dient Deveilingmeesters.nl op de hoogte te stellen als het lid een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Deveilingmeesters.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 3. Het bieden op een veiling

3.1. Door een bod uit te brengen verplicht de bieder zich, in het geval hij bij het sluiten van de veiling het hoogste bod blijkt te hebben uitgebracht, de in het bod genoemde prijs te betalen voor hetgeen in de veiling wordt aangeboden.

3.2. Het is verboden om tijdens een veiling mee te bieden waarbij enkel het opdrijven van de uiteindelijke verkoopprijs kennelijk het enige oogmerk is.

3.3. Alleen de desbetreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de omschrijving van het product wat hij aanbiedt. Deveilingmeesters.nl zal zich echter inspannen de aanbieder ertoe te bewegen de informatie zo compleet en duidelijk mogelijk te maken, zodat de bieder weet wat hij kan verwachten.

3.4. Bieder is op de hoogte van het feit dat de aanbieder de mogelijkheid heeft om zelf voorwaarden te plaatsen op de veiling en dat deze van toepassing zullen zijn op de verdere relatie tussen de bieders en de aanbieder.

3.5. Bieder begrijpt dat de inhoud van die algemene voorwaarden los staat van zijn verhouding tot Deveilingmeesters.nl en weet dat de rechten en plichten die daar geregeld zijn niet gelden in zijn rechtsverhouding jegens Deveilingmeesters.nl.

3.6. Deveilingmeesters.nl kan optreden als veilingmeester wat betekent dat zij veilingen kan starten, onderbreken, wijzigen en verkorten wanneer zulks haar goeddunkt.

Artikel 4. Het winnen van een veiling

4.1. Wanneer een veiling wordt gewonnen, is de bieder gebonden aan de overeenkomst en is hij gehouden het geboden bedrag aan Deveilingmeesters.nl te betalen, inclusief de in de veiling vermelde bijkomende veilingkosten. Eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld, verzendkosten, toeristenbelasting, e.d. dienen bij de betreffende aanbieder voldaan te worden, maar worden wel altijd vooraf in de veilingomschrijving gemeld.

4.2. Het wettelijk verplichte herroepingsrecht van zeven dagen voor diensten gesloten op afstand, is uitgesloten op basis van de wettelijk toegestane uitzonderingen.

4.3. Deveilingmeesters.nl biedt echter zelf de mogelijkheid om binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst deze te ontbinden, tegen betaling van €25,- annuleringskosten. Dit bedrag wordt in rekening gebracht om de door Deveilingmeesters.nl gemaakte kosten te vergoeden en om het risico te verminderen dat veilingen worden gefrustreerd door bieders die het hoogste bieden, maar niet van plan zijn om de koop daadwerkelijk door te zetten.

4.4. In redelijk overleg zullen de bieder en de aanbieder het moment vastleggen waarop de bieder zijn waardebon zal kunnen gebruiken.

Artikel 5. Betaling

5.1. Direct na afloop van de veiling betaalt de winnaar via één van de daarvoor op de website aangemerkte methodes en manieren,

5.2. Bij een niet tijdige betaling is bieder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Indien niet binnen de geldende termijn wordt betaald, zal de winnaar worden geblokkeerd voor het meedoen aan volgende veilingen.

Artikel 6. Levering

6.1. Zodra de winnaar van een veiling heeft betaald zal afhankelijk van het type veiling:

  • De aanbieder contact opnemen met bieder om de overdracht af te spreken
  • Ontvangt hij op elektronische wijze de daaraan verbonden waardebon. De bieder ontvangt de waardebon zowel in zijn e-mail inbox in uitprintbaar bestandsformat (PDF en/of JPG), als in zijn gebruikersaccount op de website.

6.2. Indien er een waardebon wordt uitgereikt dan kan deze worden verzilverd door met de aanbieder een afspraak te maken wanneer de bon kan worden gebruikt of door het product op te halen bij de aanbieder of het te laten thuisbezorgen. Wanneer er een andere wijze van verzilveren is, dient de aanbieder dit duidelijk in de omschrijving van het te veilen product te vermelden.

6.3. Wanneer eenmaal bij de aanbieder is gereserveerd, is de waardebon gebruikt . Indien bieder op het desbetreffende moment niet verschijnt, is noch de aanbieder noch Deveilingmeesters.nl tot enige restitutie verplicht. Deveilingmeesters.nl gaat er van uit dat op dat moment bieder en aanbieder een overeenkomst hebben gesloten over het verzilveren van de bon.

6.4. Indien achteraf blijkt dat de bieder geen gebruik heeft gemaakt van de met de aanbieder afgesproken levering van een dienst of product wordt – ongeachte de reden daarvan - geen vervangende waardebon afgegeven.

Artikel 7. Gedragsregels

7.1. Bieder zal geen handelingen verrichten die de werking en/of het doel van de website ondermijnen.

7.2. Het is de bieder niet toegestaan de gewonnen waardebon(nen) door te verkopen. Het cadeau geven van een waardebon is wel toegestaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Iedere bezoeker zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Deveilingmeesters.nl respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden, en/of openbaar maken van beschermde materialen op deze Website is voorbehouden aan Deveilingmeesters.nl. De bezoeker mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoek en gebruik van de website de handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan Deveilingmeesters.nl.

8.2. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Deveilingmeesters.nl substantiële delen van de website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

8.3. Wanneer een aanbieder materialen – bijvoorbeeld foto’s en beschrijvingen van de producten of arrangementen – op de website plaatst, geeft de aanbieder daarmee aan dat hij alle rechten bezit die nodig zijn om dat rechtmatig te doen. De aanbieder geeft daarbij Deveilingmeesters.nl tevens automatisch een gratis licentie voor het gebruik daarvan ten behoeve van de exploitatie van de website.

8.4. De aanbieder vrijwaart Deveilingmeesters.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de bezoeker zijn gepleegd met gebruikmaking van het platform, of uit schending van deze gebruiksvoorwaarden.

8.5. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

8.6. Indien Deveilingmeesters.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 9. Klachten

9.1. Deveilingmeesters.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leden; dus noch voor dat van bieders, noch voor dat van aanbieders.

9.2. Bieders kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een aanbieder wenden tot de desbetreffende aanbieder, eventueel bevoegde geschillencommissies of de bevoegde rechter.

9.3. Indien een lid op wat voor wijze dan ook schade berokkent aan een ander lid, kan dat andere lid de schade nimmer op Deveilingmeesters.nl verhalen, maar uitsluitend op het lid dat de schade heeft veroorzaakt.

9.4. Aanbieders zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en ondubbelzinnig invullen van de benodigde informatie bij een veiling. Deveilingmeesters.nl zal zich evenwel inspannen om te zorgen dat zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan naar aanleiding van de informatie op de Website.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Deveilingmeesters.nl kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Deveilingmeesters.nl ligt, de redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.

10.2. Een voorbeeld van een dergelijke omstandigheid is een faillissement van een aanbieder, dat voor Deveilingmeesters.nl onvoorzienbaar was op het moment dat zij de veiling voor die aanbieder aanbood.

10.3. Daarnaast kan onder deze omstandigheden worden verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en tekortkomingen door partijen van wie Deveilingmeesters.nl in haar dienstverlening afhankelijk is. In geval van overmacht kan de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.4. De in dit artikel genoemde gevallen zijn uitdrukkelijk slechts voorbeelden en doen op geen enkele wijze afbreuk aan een beroep op overmacht op grond van andere omstandigheden die niet aan Deveilingmeesters.nl zijn toe te rekenen.

10.5. Indien door een technische storing het normale biedingsproces bij een veiling is verstoord, is het resultaat van de veiling ongeldig. De hoogste bieder heeft dan geen recht op de waardebon. Deveilingmeesters.nl zal dit zo spoedig mogelijk na ontdekking aan de bieder kenbaar maken.

10.6. Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden voortduurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden

11.1. Van deze voorwaarden kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

11.2. Deveilingmeesters.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien een wijziging wordt getroffen die een substantiële verandering teweegbrengt in de rechten en plichten die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien, dan wordt dat via de website onder de aandacht gebracht. Deze attendering wordt niet gegeven bij wijzigingen van ondergeschikte aard.

11.3. Mocht om wat voor reden dan ook een attendering achterwege blijven waar het gepast was om deze wel te geven, dan zijn toch de nieuwste, gewijzigde voorwaarden van toepassing, tenzij de wederpartij deze vernietigt. In geval van vernietiging zijn de voorwaarden die daarvoor golden onverkort van kracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Het kan zijn dat op de overeenkomst tussen een bieder en een aanbieder het recht van een ander land van toepassing is. Dit gaat evenwel buiten de rechtsverhouding die bestaat tussen Deveilingmeesters.nl en bieder, respectievelijk die tussen Deveilingmeesters.nl en aanbieder om.

12.3. De rechtsverhouding tussen de partijen bij de overeenkomst wordt in beginsel niet geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de agentuurovereenkomst, de bemiddelingsovereenkomst, de lastgevingsovereenkomst en/of de bewaarnemingsovereenkomst. De rechten en plichten die de partijen naar elkaar hebben worden zo goed mogelijk in dit document geregeld en waar een eventuele leemte mocht bestaan, geldt in beginsel de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onder 6:248 BW.

Artikel 13. Contactgegevens

13.1. Mocht u na het lezen van onze gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail, per reguliere post of per telefoon contact op.

Deveilingmeesters.nl, Liessentstraat 9a, 5405 PH Uden, KvK-nummer 17249790, e-mail info@Deveilingmeesters.nl. telefoon 06-33866987

Bied mee op de veilingen van de RAGWEEK!
De organisatie van de Ragweek is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voorkomt uit geplaatste veilingen.
Deze veilingsite is mede mogelijk gemaakt door Deveilingmeesters.nl en door Veilnu.nl
Copyright © 2012 Deveilingmeesters.nl. Alle rechten voorbehouden.